Tenisový klub LTC 1927 Praha-Michle, z. s. (dále jen TK) je spolkem, není plátcem DPH. TK je zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Městských soudem v Praze pod sp. zn. L 2075. TK je členem Českého tenisového svazu, z. s. prostřednictvím jeho pobočného spolku, Pražského tenisového svazu, s registračním číslem 00064. Z hlediska daní z příjmů je TK veřejně prospěšným poplatníkem daně z příjmů právnických osob.

Činnost TK se řídí stanovami, které jsou zveřejněny ve spolkovém rejstříku. Ty, mimo jiné, upravují podmínky kmenového a přidruženého členství v TK. Podrobnější informace jsou uvedeny: Příspěvkový řád a Hrací řád.

Vedení klubu

1.) Výkonný výbor TK

předseda a statutární orgán:

Ing. Novák Milan ([email protected])

členové:

Bareš Martin, Ing. Březina Lukáš., Ing. Gürlich Josef, Ing. Hobza Lubor, Pomahač Andrej, Špicarová Ivana.

2.) Kontrolní komise TK

předseda:

Ing. Březina Jiří

členky:

Ing. Lorencová Marta, Pauerová Milena.

Dispozice tenisového areálu

  • 5 dvorců antukových,
  • 2 dvorce s umělým povrchem TigerTurf Advantage Pro (Medium-fast, ITF 4),
  • 1 tréninkový dvorec s odrazovou stěnou.
 

Parkování

K areálu patří 15 parkovacích stání (v přilehlé slepé ulici k vchodu do areálu, na vzdálenější straně od budovy tenisového areálu).  
 

Další služby

GDPR informace

Podle čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

V souladu s výše uvedeným Nařízením, jako správce osobních údajů, které byly získány od subjektu údajů na základě jejich vzniku členství, kterým dobrovolně a svobodně vstoupily do výše uvedeného tenisového klubu (dále jen „TK“), a tyto subjekty dobrovolně a svobodně poskytly svoje osobní údaje TK, kdy na tomto základě vznikl statut TK jako správce osobních údajů, se podává následující informace:

1.   Správcem osobních údajů získaných od členů a bývalých členů TK je Tenisový klub LTC 1927 Praha – Michle, z. s., sídlem Vyskočilova 944/6, Praha 4, 140 00, zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou L 2075, IČO: 17049563, telefon: 721266665, jehož statutárním orgánem je Ing. Milan Novák, zapsán ve veřejném rejstříku jako osoba volená, předseda Výkonného výboru TK.

2.   Účel zpracování osobních údajů v rozsahu jméno a příjmení, datum narození, adresa bydliště, je založen na právním základu pro jejich zpracování:

a)   průkaznost rozsahu členské základny z důvodu naplnění ust. § 19 odst. 1) písm. a) poř. č. 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, podle kterého je osvobozen od daně členský příspěvek podle stanov, přijatý spolkem, který není organizací zaměstnavatelů, nebo evropskou politickou nadací; tato průkaznost musí být doložena v návaznosti na ust. § 148 odst. 5) zákona č. 280/2009, daňový řád, po dobu 10 let, a to z důvodu případné kontroly orgánů finanční správy,

b)    průkaznost rozsahu členské základny – podle ust. § 1 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, je sport veřejně prospěšnou činností a z tohoto důvodu podle ust. § 3a zákona č. 115/2001 Sb., je tenisový klub povinen zpracovávat u každého člena sportovního klubu či sportovního oddílu:

     jméno a příjmení,

    datum narození,

    rodné číslo,

    adresu místa pobytu,

    u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství,

a toto zpracování je prováděno pro účely žádosti o příspěvky na činnost, dotace, vyřizování pojištění, oprávněnost účasti zástupců TK na zasedáních organizačně vyšších nebo střešních sportovních orgánů jako delegátů se stanovením případné kvóty podle rozsahu členské základny.

Rodné číslo je poskytováno výhradně Pražské tělovýchovné unii, z. s. pro účely zabránění duplicity vykazování členské základny při podávání požadavků na státní podporu sportu a nesmějí být TK zveřejňovány. Přístup k rodným číslům v informačním systému Pražské tělovýchovné unie, z. s. chráněn unikátním přístupovým heslem určeného zaměstnance nebo činovníka TK.

3.   Účel zpracování osobních údajů v rozsahu telefonní číslo a e-mailová adresa člena klubu je založen na oprávněném zájmu správce osobních údajů (TK), jako i třetí strany podle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení z důvodu zajištění informovanosti členů klubu o významných událostech TK, k řešení havarijních situací klubu a poškození majetku členů klubu s následným uplatněním pojistného plnění, k informování členů klubu o závažných skutečnostech souvisejících s poškozením zdraví jeho blízkých či známých – členů klubu.

4.   Účel vyhotovení fotografií a jejich vystavení na webu TK, v prostorách TK a na veřejně dostupných médiích výhradně z akcí pořádaných TK jako správce osobních údajů je naplňován z důvodu oprávněného zájmu k prokázání aktivit TK jako veřejně prospěšné organizace a k prokázání naplňování Stanov TK, jako spolku, jehož hlavním účelem existence je dosahování veřejného blaha z pozice nevýdělečné organizace.

5.   Areál je monitorován kamerovým systémem. 

6.   Osobní údaje vedené TK jako správcem osobních údajů a vyjmenované pod poř. č. 2 a 3 této informace jsou poskytovány pro účely naplnění výhradně zákonných důvodů:

    Českému tenisovému svazu, z. s. jako hlavnímu spolku zastřešujícímu sportovní aktivity v oblasti tenisu,sídlem: Štvanice 38, 170 00 Praha 7,

    Pražskému tenisovému svazu, jako pobočnému spolku Českého tenisového svazu, z. s., kterým jsou organizovány tenisové soutěže v kraji Praha, a jehož prostřednictvím je TK jako správce osobních údajů členem Českého tenisového svazu, z. s., sídlem: tenisový areál TK Konstruktiva, Mezi sklady 107/3140 00Praha 4,

    Výkonnému výboru České unie sportu, z. s., sídlem: Zátopkova 100/2, Břevnov (Praha 6), 169 00 Praha (dále jen „ČUS“),

    Pražské tělovýchovné unii, z. s.,   jejímž prostřednictvím je TK jako správce osobních údajů členem ČUS, sídlem: Hanusova 347/16140 00 Praha 4,

    příslušným orgánům veřejné moci a místní samosprávy, a to výhradně na písemnou výzvu a se zdůvodněním zákonnosti takového požadavku,

a to pro účely:

a)      vedení evidence členské základny ČUS na základě směrnic ČUS a s tím souvisejícími činnostmi, 

b)      identifikace na soutěžích, 

c)      žádosti o dotace na základě §6b zákona o podpoře sportu. 

Z výše uvedených zákonných důvodů a oprávněného zájmu správce osobních údajů (TK), 
v případě odmítnutí poskytnutí výše zmíněných osobních údajů, se taková osoba nemůže stát členem TK. 

7.   SUBJEKT ÚDAJŮ JE OPRÁVNĚN:

a)          mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl. 15 Nařízení), 

b)          požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení), 

c)          k podání požadavku na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení, 

d)          k podání požadavku na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení, 

e)          podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení.

 

 

 

Za správce osobních údajů TK LTC 1927 Praha – Michle, z. s.: