Tenisový klub tak, jak je nakonec uvedeno v jeho názvu, vznikl v roce 1927. Jeho původní působiště bylo v místech dnešního Sídliště Pankrác. Tento historický název přetrvával až do organizačního sjednocení československé tělovýchovy, kdy byl tenisový klub začleněn do rámce TJ Slovan Praha Zdravotník. Pod tímto názvem vystupoval až do vyčlenění z TJ Slovan Praha Zdravotník, spolu se získáním právní subjektivity, v roce 1991.

Právě rozvoj hlavního města Prahy, kdy jednou z mnoha akcí začátkem šedesátých let minulého století byla právě výstavba Sídliště Pankrác, byl příčinou toho, proč se musela řešit otázka nového působiště. Tehdejší orgány Československého svazu tělesné výchovy, za přispění orgánů státní správy, dospěly k tomu, že sportoviště, včetně zázemí, bude nově vybudováno na území sousedícím s křižovatkou ulic Michelská a Vyskočilova. Po všech obtížích, které provázejí každou větší investiční akci, se však tenistům dostalo patřičné odměny v podobě pěkného areálu, jehož kolaudace proběhla v květnu 1972.

Staveniště, nestaveniště, hrát se musí (budoucí areál TK na Michelské 944/6)

Při této příležitosti musíme vzpomenout na výrazné osobnosti klubu, mezi které na prvním místě patří dlouholetý předseda tenisového oddílu TJ Slovan Praha Zdravotník a správce nového tenisového areálu, pan Dimitrij Mička. Dále pak trenéři Karel Porkert, Alena Hobzová, Josef Budský, František Budský a Pavel Tichý. Musíme vzpomenout i na další členy, kteří se významnou měrou zasloužili o rozvoj současného tenisového klubu, zejména Jaromíra Büntera, pod jehož vedením byl tenisový oddíl osamostatněn na tenisový klub v roce 1991, Ing. Bártíka, trenéry Karla Porkerta, Alenu Hobzovou, Josefa Budského, Františka Budského a Pavla Tichého. Dále pak Zdenu Čápovou, Ing. Ivana Hobzu, Ing. Bedřicha Baštu, Miloslava Hračovského, Ing. Jiřího Chvojku, Karla Kautmana, Rudolfa Kolaříka, Janu Komersovou, Ing. Karla Kulhánka, Jiřího Löbla, Zbyňka Loebla a Stanislava Svobodu. Nicméně výčet skutečně všech, kteří se nějakým způsobem zasloužili o rozvoj tenisu napřed oddílu, poté klubu, by byl daleko širší.

Areál LTC Michle na rohu ulic Vyskočilova a Michelská

Současným předsedou výkonného výboru TK, Ing. Milanem Novákem, na základě zákona č. 290/2002 Sb., byla v roce 2002 zpracována veškerá dokumentace k žádosti podané Ministerstvu financí ČR, o převod pozemků tenisového areálu na křižovatce ulic Michelská a Vyskočilova, z vlastnictví státu Česká republika do vlastnictví tehdejšího občanského sdružení a dnešního spolku, Tenisového klubu LTC 1927 Praha-Michle.  V souladu se zákonnou úpravou, a protože ze strany tenisového klubu byly splněny veškeré zákonné podmínky, byly tenisovému klubu pozemky vloženy do jeho vlastnictví ke dni 1. 1. 2003. Na těchto pozemcích se pak členové TK a veřejnost věnovali „bílému“ sportu dalších 20 let. 

Nicméně aktivity tenisového klubu a jeho členů, stejně jako přívětivost prostředí, byly postupně omezovány. A to zejména téměř nulovou možností výstavby sezónní haly na terasovitě řešených tenisových kurtech, jejíž existence je pro další rozvoj tenisu a zejména k výchově mládeže neodmyslitelná. Klubu nepomáhala ani neustále se zvyšující frekvence dopravního provozu na ulicích Michelská a Vyskočilova.

Nový areál a další etapa TK LTC 1927 Praha – Michle

Je třeba zdůraznit, že od roku 2000 mezi tenisovým klubem prostřednictvím Ing. Milana Nováka (tehdy nově zvoleným předsedou  a statutárním orgánem,)a panem Radimem Passerem (předsedou představenstva Passerinvest Group, a.s.), probíhala průběžná komunikace v záležitostech výstavby komplexu budov Brumlovka, realizované právě v lokalitě bývalé haly Brumlovky. Komunikace mezi oběma subjekty v této lokalitě probíhala vždy na úrovni vzájemného pochopení zájmů, slušnosti a oboustranného plnění slibů. Tento pozitivní oboustranný vztah mezi TK LTC 1927 Praha-Michle, z. s. a Passerinvest Group, a. s. byl základem možnosti přemístění tenisového areálu TK do podstatně klidnějších prostor. Navíc s možností realizace haly přes zimní období a především vznik nového, moderního tenisového areálu. Na straně druhé pak vedl k budoucímu naplnění podnikatelské vize společnosti Passerinvest Group, vedené panem Radimem Passerem, k architektonické ucelenosti budov komplexu Brumlovka.

Impulsem k realizaci oboustranného zájmu se stalo jednání zástupců obou stran v prosinci 2015, kdy tenisovému klubu, v zastoupení jeho předsedy, Ing. Milana Nováka a dále Ing. Jiřího Březiny, předsedy kontrolní komise TK, byla panem Radimem Passerem předložena nabídka k možnému vybudování nového tenisového areálu, prostřednictvím společného podniku, do kterého by tenisový klub vstoupil svým dosavadním majetkem. Nabídka byla o to cennější, protože respektovala zájem na udržení existence současné členské základny klubu, se zřetelem na to, že nabídka nové lokality byla jen několik set metrů od stávajícího tenisového areálu. V této souvislosti je namístě vyzvednout velký přínos člena TK, pana JUDr. Petra Němce, který díky svým profesionálním znalostem, v rámci zahajovacích jednání, zajistil příznivou pozici členů výkonného výboru TK k realizaci nového tenisového areálu.

Především je však třeba poděkovat všem členům TK, kteří, za přítomnosti notáře, na členské schůzi konané 15. 6. 2016, v rozsahu 93 % hlasů přítomných členů, vyjádřili svou podporu statutárnímu orgánu klubu a členům výkonného výboru a odsouhlasili jejich pověření k přijetí opatření pro dosažení vytčeného cíle.

Po 52 letech, od otevření tenisového areálu v ulici Vyskočilova 944/6 v Michli, se od března 2024 začala „psát“ nová etapa ve vývoji života Tenisového klubu LTC 1927 Praha-Michle, z. s., tentokrát v ulici Pekárenská, Praha 4.

Pohled na tenisový areál LTC Michle krátce před kolaudací v roce 2024