Nabytí členství v TK je fakultativní a výhradně v rozhodovací pravomoci členské schůze TK (kmenové členství) a statutárního orgánu TK (přidružené členství).

V TK je možné nabytí:

 1. KMENOVÉ ČLENSTVÍ 
  Členové TK, kteří jsou nositeli tohoto členství, mají právo účastnit se členské schůze. Takovýto člen má hlas rozhodující může být volen do orgánů TK. O přijetí člena s kmenovým členstvím rozhoduje členská schůze. Členové TK s kmenovým členstvím, na základě uhrazeného členského příspěvku, s výjimkou členského příspěvku udržovacího, bez jakékoliv další finanční úhrady, mohou využívat neomezeně služeb tenisového areálu, účastnit se akcí organizovaných klubem a při respektování Hracího řádu využívat tenisové dvorce bez časového omezení (hrát kdykoliv, pokud tomu nebrání zásady Hracího řádu).

  Výjimkou jsou případné herní aktivity v hale TK, kdy však člen s kmenovým členstvím v TK má finanční zvýhodnění v sazbě za 1 hodinu hry.

 1. PŘIDRUŽENÉ ČLENSTVÍ
  Členové TK, kteří jsou nositeli tohoto členství nabývají veškerých výhod členů s kmenovým členstvím, s výjimkou toho, že nemají přístup na konání členské schůze, nemají právo hlasovat a rozhodovat v rámci účasti na členské schůzi, ani být voleni do orgánů TK.

Výjimkou jsou případné herní aktivity v hale TK, kdy však člen s kmenovým členstvím v TK má finanční zvýhodnění v sazbě za 1 hodinu hry.

O přijetí člena s přidruženým členstvím rozhoduje předseda výkonného výboru (statutární orgán), a to na základě žadatelem vlastnoručně podepsané přihlášky podané volnou formou, která musí obsahovat:

 • jméno a příjmení,
 • rodné číslo,
 • datum narození,
 • trvalé bydliště,
 • e-mailovou adresu a telefonní číslo.

U osob mladších 15 let věku musí být přihláška podepsána jeho zákonným zástupcem.

Tyto osobní údaje jsou TK vyžadovány na základě oboustranného zájmu a ze zákonných důvodů, kdy TK je povinen prokázat rozsah a výši členských příspěvků v konkrétním členění na jednotlivé členy TK. Tyto údaje jsou potřebné i pro žádost TK na poskytnutí dotací k činnosti TK, k prokázání nároku na osvobození od daně z příjmů apod.

Veškeré podrobné informace o možném nabytí členství jsou uvedeny ve Stanovách TK LTC 1927 Praha-Michle, z.s., které jsou uveřejněny v elektronické podobě ve sbírce listin a lze je dohledat na www.justice.cz.

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY PRO ROK 2024 (dále jen „ČP“) – pro členy s kmenovým nebo s přidruženým členstvím:

1.     ČP pro členy od 19 do 66 let věku (celodenní hraní)

5.000 Kč

2.     ČP pro členy od 67 let věku (celodenní hraní)

3.800 Kč

3.     ČP pro členy, kteří jsou zvoleni do výkonného výboru TK, do kontrolní komise TK, a kteří pro danou sezónu jsou vedoucími družstev, která se účastní soutěží družstev v rámci organizace Pražským tenisovým svazem (celodenní hraní).

3.800 Kč

4.     ČP pro členy ve věku od 12 do 18 let věku.

1.800 Kč

5.     Zvýhodněný ČP pro členy od 67 let věku s omezením na herní aktivitu od 7:30 do 14:30 hod.

3.000 Kč

6.     ČP udržovací, pro udržení členství v TK, kdy člen nemůže, např. ze zdravotních důvodů, z pracovních důvodů apod. využívat plnohodnotně služeb TK. Udržovací ČP lze hradit nejvýše 3 po sobě jdoucí roky.  V případě, že takový člen bude mít zájem o hru, je povinen k úhradě částky, která je stanovena pro úhradu za 1 hodinu k pronájmu tenisového dvorce (viz záložka Ceník)

1.500 Kč

U všech druhů členských příspěvků se ČP zvyšuje o částku 200 Kč, pokud je členovi TK přidělena šatní skříňka.

V případě, že ČP bude uhrazen až po dni 24.5. 2024, zvyšuje se každý druh členského příspěvku o 200 Kč.