TK LTC 1927
Praha - Michle, z. s.
Hlavní menu
 
 
 
 
 
 

HRACÍ ŘÁD
LTC 1927 Praha - Michle, z. s.

Hrací doba je upravena od 6,30 hod. do setmění. Výjimku činí den předcházející dni konání soutěže družstev dospělých, dorostu a žactva podle rozpisu Pražského tenisového svazu, případně konaného v náhradním termínu a dni zahájení celostátního turnaje registrovaného Českým tenisovým svazem. V takovémto předcházejícím dni je povinností hráčů ukončit hru na dvorcích do 20,30 hod.
Tímto hracím řádem jsou povinni se řídit členové TK a též hosté klubu v záležitostech chování se v prostorách klubu, úpravy dvorců a oblečení při využití tenisových dvorců.
LTC disponuje sedmi dvorci a jejich rozdělení je následující:
DVOREC č. 1 - členové závodních družstev dospělých A+B+C (netýká se družstev seniorů),
DVORCE č. 2, 3, 4 a 5 - rekreační hráči, členové družstev seniorů,
DVOREC č. 6 - výhradně pro tréninkovou činnost družstva dospělých „C“, přípravky, žactva a dorostu podle rozpisu na vývěsce mládeže, případně pro tzv. „volnou“ hru mládeže do 18 let,
DVOREC č. 7 - přednostně s využitím pro veřejnost, tedy osoby, které nejsou členy klubu; jeho případné využití členy klubu je možné až po dohodě se správcem klubu, pokud není o hru z řad ostatní veřejnosti zájem.
HRACÍ DOBA od 15. 4. do 31. 8. : dvouhra: 60 minut, čtyřhra: 90 minut
od 1. 9. do 31. 10. :dvouhra: 45 minut, čtyřhra 60 minut
V případě plně obsazených dvorců je individuální využití dvorce jediným hráčem, členem klubu, tj. bez spoluhráče, možné. Pokud je o dvorec zájem ze strany členů klubu k provozování hry nejméně o dvou hráčích, mohou jediného člena klubu na dvorci ústně požádat o jeho uvolnění. Ten je povinen po ústní žádosti dvorec neprodleně uvolnit. 
Do uvedené hrací doby je zahrnuta doba přípravy dvorce (kropení) a jeho úklidu po hře.
HRACÍ ÚBOR
: hrát lze v úboru, kde alespoň z 50 % převažuje bílá, světlá, nebo pastelová barva a ponožky musejí být zásadně bílé (s dekorem, logem).
je nepřípustné hrát v plavkách, džínách apod.
lze hrát pouze v obuvi určené pro tenis, tedy bez hrubého vzorku pro terénní běh, či jiné sporty,
v případě nepříznivého počasí lze hrát ve sportovní soupravě jakéhokoliv barevného provedení.
Povinnosti hráčů
hráči jsou povinni před zahájením hry zavěsit známku na příslušný čas nástupu ke hře,
v průběhu hry není dovoleno převěšovat známku, ale až po ukončení hry,
hráči si zavěšují známky osobně, případně prostřednictvím spoluhráče (nikoliv prostřednictvím jiného hráče pro hru, v níž nebude takový hráč účasten); pokud alespoň 5 minut před zahájením hry není přítomen ani jeden ze zavěšených hráčů, mohou další zájemci o hru požádat správce o vyvěšení známek a na uvolněnou hrací dobu zavěsit svoje hrací známky,
člen klubu, který již ve stejném dnu hrál, má právo opětovného hraní v případě volné kapacity dvorců a jen pokud nejsou další zájemci, členové klubu, o hru,
JE ZAKÁZÁNA jakákoliv manipulace s cizími známkami na hrací tabuli,
zavěšování známek hráči v dopoledních hodinách na odpolední hodiny a naopak je nepřípustné - správce klubu má právo v takovém případě vyvěsit známku z tabule a uložit ji u sebe; správce nesmí zavěšovat známky hráčům,
výbor LTC apeluje na ohleduplnost všech členů klubu, aby v době vysokého vytížení dvorců preferovali čtyřhru,
pokud to vyžaduje povrch dvorce, jsou hráči povinni pře hrou dvorec pokropit; po ukončení hry jsou hráči povinni dvorec uklidit (rovnátkem uhladit výrazné nerovnosti a zamést sítí ve směru oválného pohybu z vnějších stran dvorce do jeho středu);
v případě nepříznivých klimatických podmínek a s tím spojenou problematickou způsobilostí dvorců ke hře, jsou
všichni členové a hosté klubu povinni se řídit dispozicemi správce k možnosti využití dvorců.

Odchylná ustanovení:

dvorce lze využívat všemi členy klubu odchylně od ustanovení uvedených v bodě 2. za těchto podmínek:
dvorec č. 1 mohou využívat všichni hráči - členové klubu (nikoliv hosté) avšak výhradně v době, kdy tento dvorec není využit závodními hráči a je zcela jednoznačné, že tito hráči na tento dvorec právě nenastupují; pokud se však dostaví hráči s přednostním právem hry na dvorci č. 1, jsou ostatní členové klubu povinni tento dvorec uvolnit (včetně jeho úklidu) do 15 minut od času, kdy o to byli těmito hráči ústně požádáni,
na dvorci č. 6 lze hrát pouze se svolením správce klubu a s ohledem na případný rozpis tréninků, zájmová (rekreační) hra mládeže s ohledem na zbylou kapacitu (tréninky) má na těchto dvorcích přednost před hrou členů klubu nad 18 let věku a hostů,
dvorec č. 7 lze využívat členy klubu po předchozí dohodě se správcem klubu,
mládež (do 18 let) může využívat volné kapacity dvorců 2, 3, 4 a 5 - po 16,30 hod. jen pokud není využita rekreačními hráči a hráči družstev seniorů, toto ustanovení platí i pro hráče závodních družstev A+B (registrovaní hráči) - v případě, že ostatní dvorce nejsou volné a hráči (mládež, členové A+B) jsou požádáni o uvolnění, jsou tito povinni tak neprodleně učinit včetně úpravy dvorce.

Hra hostů
pro hru hostů, kteří nejsou členy TK, je přednostně vyhrazen dvorec č. 7,
(včetně hostů pozvaných členem klubu) na ostatních dvorcích je přípustná na základě uhrazení jednorázového poplatku a pouze v době jejich volné kapacity - o právu hry v takovýchto případech rozhoduje výhradně správce - základním předpokladem pro zahájení hry hostů je povinnost
předem požádat o povolení správce a uhradit poplatek, který na požádání vydá potvrzení o úhradě,
správce určí dvorec pro hru hostů (pokud nejsou v doprovodu člena klubu) a vydá jim známku „HOST“ oproti uhrazenému poplatku,
správce je povinen upozornit hosta na podmínky, za nichž může provozovat hru; v případě, že host toto nesplňuje, správce mu hru nepovolí,
správce odpovídá za adekvátní přípravu dvorce a jeho úklid,
člen klubu, který hosta pozval, odpovídá ve stejném rozsahu jako správce u hostů bez člena klubu.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Každý člen klubu i host klubu jsou povinni se chovat tak, aby chránili majetek klubu a respektovali právo ostatních na příjemný pobyt a využití prostor klubu.
Každý z členů výboru TK je povinen poskytnout pomoc správci klubu při řešení případných nedorozumění v areálu klubu a k zajištění plnění hracího řádu.
Výbor TK si vyhrazuje právo řešit přestupky proti hernímu řádu TK a v krajních případech při opětovném a hrubém porušování pravidel klubu navrhnout členské schůzi vyloučení takového člena.

Schváleno výborem TK LTC 1927 Praha - Michle, z. s.
Dne 8. dubna 2010
Copyright 2010 © "TK LTC 1927 Praha - Michle"  - E-mail: ltcmichle@seznam.cz