TK LTC 1927
Praha - Michle, z. s.
Hlavní menu
 
 
 
 
 
 
Copyright 2010 © "TK LTC 1927 Praha - Michle"  - E-mail: ltcmichle@seznam.cz
HRACÍ ŘÁD
LTC 1927 Praha - Michle

Hrací doba je upravena od 7,00 hod. do 20,00 hod. K možnému prodloužení hrací doby nad 20,00 hod. může dojít po dohodě se správcem klubu.
Tímto hracím řádem jsou povinni se řídit členové TK a též hosté klubu v záležitostech chování se v prostorách klubu, úpravy dvorců a oblečení při využití tenisových dvorců.
LTC disponuje sedmi dvorci a jejich rozdělení je následující:
DVOREC č. 1 - výhradně členové závodních družstev dospělých A+B+C (netýká se družstev seniorů),
DVORCE č. 2, 3, 4, 6 - rekreační hráči, členové družstev seniorů a držitelé abonentních karet (viz Příspěvkový řád),
DVOREC č. 6 - členové závodních družstev dospělých A+B+C bez přednostního práva (standardní režim rezervace známkou),
DVOREC č. 5 a 7 - přednostně s využitím pro veřejnost, tedy osoby, které nejsou členy klubu; jeho případné využití členy klubu je možné až po dohodě se správcem klubu, pokud není o hru z řad ostatní veřejnosti zájem.
HRACÍ DOBA od 15. 4. do 31. 8. : dvouhra: 60 minut, čtyřhra: 90 minut
od 1. 9. do 31. 10. :dvouhra: 45 minut, čtyřhra 60 minut
V případě plně obsazených dvorců je individuální využití dvorce jediným hráčem, členem klubu, tj. bez spoluhráče, možné. Pokud je o dvorec zájem ze strany členů klubu k provozování hry nejméně o dvou hráčích, mohou jediného člena klubu na dvorci ústně požádat o jeho uvolnění. Ten je povinen po ústní žádosti dvorec neprodleně uvolnit. 
Do uvedené hrací doby je zahrnuta doba přípravy dvorce (kropení) a jeho úklidu po hře.
HRACÍ ÚBOR
: hrát lze v úboru, kde alespoň z 50 % převažuje bílá, světlá, nebo pastelová barva a ponožky musejí být zásadně bílé (s dekorem, logem).
je nepřípustné hrát v plavkách, džínách apod.
lze hrát pouze v obuvi určené pro tenis, tedy bez hrubého vzorku pro terénní běh, či jiné sporty,
v případě nepříznivého počasí lze hrát ve sportovní soupravě jakéhokoliv barevného provedení.
Povinnosti hráčů
hráči jsou povinni před zahájením hry zavěsit známku na příslušný čas nástupu ke hře,
v průběhu hry není dovoleno převěšovat známku, ale až po ukončení hry,
hráči si zavěšují známky osobně, případně prostřednictvím spoluhráče (nikoliv prostřednictvím jiného hráče pro hru, v níž nebude takový hráč účasten); pokud alespoň 5 minut před zahájením hry není přítomen ani jeden ze zavěšených hráčů, mohou další zájemci o hru požádat správce o vyvěšení známek a na uvolněnou hrací dobu zavěsit svoje hrací známky,
člen klubu, který již ve stejném dnu hrál, má právo opětovného hraní v případě volné kapacity dvorců a jen pokud nejsou další zájemci, členové klubu, o hru,
JE ZAKÁZÁNA jakákoliv manipulace s cizími známkami na hrací tabuli,
zavěšování známek hráči v dopoledních hodinách na odpolední hodiny a naopak je nepřípustné - správce klubu má právo v takovém případě vyvěsit známku z tabule a uložit ji u sebe; správce nesmí zavěšovat známky hráčům,
výbor LTC apeluje na ohleduplnost všech členů klubu, aby v době vysokého vytížení dvorců preferovali čtyřhru,
pokud to vyžaduje povrch dvorce, jsou hráči povinni pře hrou dvorec pokropit; po ukončení hry jsou hráči povinni dvorec uklidit (rovnátkem uhladit výrazné nerovnosti a zamést sítí ve směru oválného pohybu z vnějších stran dvorce do jeho středu);
v případě nepříznivých klimatických podmínek a s tím spojenou problematickou způsobilostí dvorců ke hře, jsou
všichni členové a hosté klubu povinni se řídit dispozicemi správce k možnosti využití dvorců.
Odchylná ustanovení:

dvorce lze využívat všemi členy klubu odchylně od ustanovení uvedených v bodě 2. za těchto podmínek:
dvorec č. 1 mohou využívat všichni hráči - členové klubu (nikoliv hosté) avšak výhradně v době, kdy tento dvorec není využit závodními hráči a je zcela jednoznačné, že tito hráči na tento dvorec právě nenastupují; pokud se však dostaví hráči s přednostním právem hry na dvorci č. 1, jsou ostatní členové klubu povinni tento dvorec uvolnit (včetně jeho úklidu) do 15 minut od času, kdy o to byli těmito hráči ústně požádáni,
na dvorci č. 6 lze hrát pouze se svolením správce klubu a s ohledem na případný rozpis tréninků, zájmová (rekreační) hra mládeže s ohledem na zbylou kapacitu (tréninky) má na těchto dvorcích přednost před hrou členů klubu nad 18 let věku a hostů,
dvorců č. 5 a 7 lze využívat členy klubu po předchozí dohodě se správcem klubu,
mládež (do 18 let) může využívat volné kapacity dvorců 2, 3, 4 a 5 - po 16,30 hod. jen pokud není využita rekreačními hráči a hráči družstev seniorů, toto ustanovení platí i pro hráče závodních družstev A+B+C (registrovaní hráči) - v případě, že ostatní dvorce nejsou volné a hráči (mládež, členové A+B+C) jsou požádáni o uvolnění, jsou tito povinni tak neprodleně učinit včetně úpravy dvorce.

Hra hostů
pro hru hostů, kteří nejsou členy TK, jsou přednostně vyhrazeny dvorce č. 5 a 7,
(včetně hostů pozvaných členem klubu) na ostatních dvorcích je přípustná na základě uhrazení jednorázového poplatku a pouze v době jejich volné kapacity - o právu hry v takovýchto případech rozhoduje výhradně správce - základním předpokladem pro zahájení hry hostů je povinnost předem požádat o povolení správce a uhradit poplatek, který na požádání vydá potvrzení o úhradě,
správce určí dvorec pro hru hostů (pokud nejsou v doprovodu člena klubu) a vydá jim známku „HOST“ oproti uhrazenému poplatku,
správce je povinen upozornit hosta na podmínky, za nichž může provozovat hru; v případě, že host toto nesplňuje, správce mu hru nepovolí,
správce odpovídá za adekvátní přípravu dvorce a jeho úklid,
člen klubu, který hosta pozval, odpovídá ve stejném rozsahu jako správce u hostů bez člena klubu.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Každý člen klubu i host klubu jsou povinni se chovat tak, aby chránili majetek klubu a respektovali právo ostatních na příjemný pobyt a využití prostor klubu.
Každý z členů výboru TK je povinen poskytnout pomoc správci klubu při řešení případných nedorozumění v areálu klubu a k zajištění plnění hracího řádu.
Výbor TK si vyhrazuje právo řešit přestupky proti hernímu řádu TK a v krajních případech při opětovném a hrubém porušování pravidel klubu navrhnout členské schůzi vyloučení takového člena.
Za výbor TK LTC 1927 Praha - Michle
Ing. Milan Novák, předseda